Alta de nou usuari

Indiqueu el nom de l'entitat que representeu
Indiqueu el municipi de l'entitat
Només són vàlids correus electrònics corporatius de l'empresa

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, La “Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya”, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
- Responsable:Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, G43575562, C/ Joanot Martorell, 15, Vila-seca, 43480, info@tourism-data-system.cat.
- Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en la plataforma Tourism Data System que comporta l’enviament d’informes de resultats i d’enquestes de participació de la mesura dels nivells d’ocupació d’allotjaments turístics.
- Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
- Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
- Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: “Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya” mitjançant correu postal a l'adreça de C/ Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca, (Tarragona) o correu electrónic a info@tourism-data-system.cat, acompanyant una còpia del seu DNI.
- Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei

La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.