CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA TOURISM DATA SYSTEM1. Objecte de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM.

1.1. TOURISM DATA SYSTEM (a partir d'aquest moment T.D.S.) és una plataforma online que dota al sector turístic de tres solucions tecnològiques que permeten l'accés interactiu i la gestió d'informació sobre places d'allotjament, volum de demanda, distribució de la demanda segons els mercats, mitjanes d'estada en la destinació, preus de comercialització i valoracions dels empresaris sobre la conjuntura turística, així com un mòdul opcional que recull les valoracions dels usuaris de la plataforma online T.D.S.


1.2. Les tres eines que el T.D.S. ofereix als USUARI són:

 • El mòdul “E – ocupació”: efectua una captació i consulta de dades d'ocupació dels allotjaments turístics públics col·lectius.
 • El mòdul ”E – preus”: ofereix informació sobre el preu de comercialització de les destinacions turístiques.
 • El mòdul “E – Reputació”: efectua una captació de les valoracions dels clients sobre els allotjaments en les plataformes d'oferta turística online. Aquest mòdul està en fase pilot només en algunes zones (COSTA DAURADA). Posteriorment, es generen informes que s'envien directament a les empreses d'allotjament (USUARI).

En qualsevol cas, quan ens referim en les presents CONDICIONS D'ÚS a la plataforma online T.D.S., deuen entendre's incloses i afectades pel present clausulat les tres eines esmentades en el paràgraf que antecedeix, sent les mateixes la “E-Ocupació”, “E-Preus” i “E-Reputació”.


1.3. El titular de la plataforma TOURISM DATA SYSTEM és la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya. Es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.420 i la seva seu es troba en la localitat de Vila-seca (Tarragona), al carrer de Joanot Martorell, 15, 43480.2. Subjectes contractuals.

2.1. Prestador del Servei. La plataforma online D.T.S. és propietat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, qui es constitueix com a prestadora del servei online.


2.2. Usuari de la plataforma online T.D.S. Adquireix la condició d'USUARI de la plataforma online D.T.S. tota persona física o jurídica que sol·liciti la seva adhesió a la mateixa, sempre que compleixi amb les condicions establertes en la clàusula 3 de les presents CONDICIONS D' ÚS.

2.2.1. L' USUARI de la plataforma online T.D.S. en cap cas té la condició de consumidor o usuari establert en l'art. 3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.3. Adhesió al TOURISM DATA SYSTEM.

3.1. Condició d'usuari. Les persones físiques o jurídiques adquireixen la condició d'USUARI de la plataforma T.D.S. quan compleixen tots i cadascun dels requisits disposats per la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, que són:

a. El futur USUARI de la plataforma T.D.S. ha que tenir la condició d'allotjament inscrit en el Registre d'empreses d'allotjament turístic de la Generalitat. L'USUARI pot consultar la seva condició accedint al següent LINK:

http://empresa.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_registre_turisme_catalunya/emo_llistat_establiments_turistics/

b. El futur USUARI de la plataforma T.D.S. ha de pertànyer a una zona geogràfica que hagi implantat la plataforma online T.D.S. i a una tipologia concreta d'allotjament. Pots consultar si compleixes amb el present requisit atenent al quadre mostrat a continuació com a figura. 1. Quadre d'Implantació de plataforma online T.D.S. a Catalunya:

Fig. 1 Quadre d'Implantació de plataforma online T.D.S. a Catalunya.


3.2. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya verificarà el compliment dels requisits anteriorment descrits, tenint aquesta plena potestat per a l'admissió dels futurs usuaris de la plataforma online T.D.S.


3.3. Procediment d'adhesió a la plataforma online T.D.S. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, titular de la plataforma online T.D.S.,  atorga la condició d'USUARI mitjançant dos procediments:

3.3.1. Procediment 1. USUARI derivat per la Diputació de Barcelona o pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Perquè el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. s'adhereixi, la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya enviarà  un correu electrònic en el qual es manifesta que l' USUARI es pot adherir a la plataforma online de forma gratuïta “clickan en aquest link.”

Les dades que es recolliran en aquest formulari seran:

 • Si vol participar
 • Nom de l’usuari
 • Correu electrònic de la Gerència
 • Correu electrònic de la persona que respondrà l'enquesta.
 • Correus electrònics que poden veure dades de l' allotjament
 • Vull rebre correus d'informes d'ocupació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Vosté veurà les següents zones.
 • Vull rebre correus o informes de reputació.
 • Vull rebre correus d'alertes de reputació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.

Serà en aquest moment, complimentades les dades d' USUARI de la plataforma online T.D.S., quan aquest se sotmet lliure i voluntàriament a les obligacions establertes les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

3.3.2. Procediment 2.  Resta d'USURIS. Accedint al web diba.tds.pct-turisme.cat, a l'apartat de “Benvinguts”, el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de clickar d' amunt de la paraula “enllaç”. El LLOC WEB redirigeix a una nova finestra amb el títol “NOU USUARI” on el futur USUARI haurà d'omplir les següents dades:

 • Nom de l' allotjament o institució.
 • Municipi de l'allotjament o institució.
 • Correu electrònic (només són vàlids correus electrònics corporatius de l'empresa).

A continuació, la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya comprovarà si el futur USUARI compleix els requisits per obtenir la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S.

Si el futur USUARI  de la plataforma online T.D.S. compleix amb els requisits, rebrà al seu correu electrònic corporatiu un formulari amb eles següents dades:

 • Si vol participar
 • Nom de l’usuari
 • Correu electrònic de la Gerència
 • Correu electrònic de la persona que respondrà l'enquesta.
 • Correus electrònics que poden veure dades de l' allotjament
 • Vull rebre correus d'informes d'ocupació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Vosté veurà les següents zones.
 • Vull rebre correus o informes de reputació.
 • Vull rebre correus d'alertes de reputació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Serà en aquest moment, complimentades les dades d' USUARI de la plataforma online T.D.S., quan aquest se sotmet lliure i voluntàriament a les obligacions establertes les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

3.3.3. Alta de l'USUARI a la plataforma online T.D.S. Complimentades les dades de l' USUARI, una vegada finalitzat el procediment 1 o el procediment 2, la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya atorga la condició d' USUARI de la plataforma online T.D.S. amb les obligacions i drets assenyalats a la clàusula 3.4.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. rebrà un usari i contrasenya per accedir a la ressenyada plataforma i tindrà accés a totes les dades del seu territori.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. pot designar a una o a vàries persona/es que rebrà/n l'enquesta. Per a això, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de comunicar aquesta situació a la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya emplenant la seva fitxa i indicant els correus electrònics als quals el PRESTADOR DE SERVEIS ha de fer arribar les enquestes.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé le/s persona/s designades per rebre les enquestes rebran en el correu electrònic designat a aquest efecte un link. Mitjançant el mateix s'accedirà a la plataforma online T.D.S. on es podran emplenar les mateixes. En tot cas, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. podrà consultar a qualsevol moment l'existència d'enquestes en aquesta plataforma.

La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya envia les enquestes a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé la/s persona/s designades cada 30 dies. Es recomana a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé la/s persona/s designades contestar les enquestes en un termini de 3 dies des de la seva recepció.


3.4. Obligacions i drets que s'adquireixen amb l'admissió en la plataforma online T.D.S.

3.4.1. Obligacions de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya:

a. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es compromet a enviar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, sempre que l'USUARI enviï dintre del termini i en la forma escaient les MICRODADES sol·licitades en les enquestes en les condicions establertes en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S., atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presentes CONDICIONS D'US, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya

c. Amb l'admissió d'un nou USUARI en la plataforma online T.D.S. la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es compromet al lliurament d'un “MANUAL D'USUARI”.

d. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es compromet a resoldre les consultes de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. en el termini de temps més breu possible.

e. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es compromet a atorgar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. la millor experiència en l'ús de les seves eines, garantint la seva confidencialitat i la de les MICRODADES que aquest faci lliurament en els termes disposats en la clàusula 5.1. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

f. La cessió de les MICRODADES per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. s'efectuarà en els termes i condicions recollides en la clàusula 4 de les presents CONDICIONS D'ÚS.

3.4.2. Drets de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya

a. Els continguts de la plataforma online T.D.S., entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

b. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, és titularitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o de tercers.

c. En tot cas, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. és titular de les MICRODADES manifestades en les enquestes.

d. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya recull dades de participació dels USUARIS en la plataforma online T.D.S. que pot cedir a tercers, d’acord a les condicions establertes a la clàusula 4 de les presents condicions d’ús.  

3.4.3. Obligacions de l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

a. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els CONTINGUTS de la plataforma online T.D.S. excepte en els casos autoritzats en la llei o amb consentiment exprés i per escrit de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se de reproduir o copiar per a ús privat els CONTINGUTS del la plataforma online T.D.S. que puguin ser considerats com a PROGRAMARI o BASE DE DADES de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'USUARI o d'un tercer.

c. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se d'extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels CONTINGUTS integrants de la plataforma online T.D.S. així com de les BASES DE DADES que la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya posi a la disposició dels USUARI de la plataforma online T.D.S.

d. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de complir amb les obligacions en matèria de CONFIDENCIALITAT recollides en les clàusulas 5.2. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

e. L'USUARI es compromet a utilitzar la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA de la plataforma online T.D.S. única i exclusivament per tenir coneixement de la seva posició global al mercat i per a les aplicacions corresponents en l'elaboració d'un pla de marqueting, així com per efectuar les accions que consideri oportunes en referència al seu establiment, sempre que NO contravinguin el que es disposa en la clàusula 5. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

3.4.4. Drets de l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

a. Amb l'admissió d'un nou USUARI en la plataforma online T.D.S. la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya aquest tindrà dret a rebre un “MANUAL D'USUARI” .

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. podrà efectuar consultes sobre l'ús d'aquesta en el següent correu electrònic info@tourism-data-system.cat.

c. L'USUARI de la plataforma online T.D.S., atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya.4. Cessió de dades en la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM.

4.1. Objecte de la cessió. Cessió de dades de l'USUARI a la plataforma T.D.S. Les eines “E-Ocupació”, “E-Preus” i “E-Reputació” conformen la plataforma online T.D.S. i utilitzen MICRODADES per al seu funcionament.


4.2. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. és el titular de les seves MICRODADES.


4.3. Cessió de dades USUARI plataforma online Zona Baix Llobregat

4.3.1. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA elaborada per les eines de la plataforma online T.D.S. és titularitat exclusiva de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, a l'efecte del que es disposa en la clàusula 5 de les presents CONDICIONS D'ÚS.

4.3.2. fL'USUARI cedeix les MICRODADES a la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, propietària i prestadora del servei de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM, així com a la Diputació de Barcelona i al Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquestes MICRODADES són recollides per l'eina “E-ocupació” de la plataforma online T.D.S. a través d'enquestes. Una vegada emplenades les referenciades enquestes, aquestes es guarden en la base de dades. Posteriorment, les eines de la plataforma online T.D.S. processen la informació obtinguda i tradueixen les mateixa en INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, útil per a l'USUARI. Dins d'aquesta INFORMACIÓ ESTADÍSTICA no apareixen les MICRODADES aportades per l'USUARI.

La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA pot ser consultada per l'USUARI a través de les eines “E-Ocupació”, “E-Preus” i “E-Reputació” de la plataforma online T.D.S.

4.3.3. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, així com la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es comprometen a utilitzar les MICRODADES cedides per l'USUARI única i exclusivament amb finalitats estadístiques.

4.3.4. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA obtinguda serà compartida amb la Diputació de Barcelona i amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat únicament amb finalitats estadístiques.

4.3.5. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, així com la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es comprometen a utilitzar les MICRODADES cedides per l'USUARI única i exclusivament amb finalitats estadístiques.

4.3.6. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat garanteixen que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de les eines de la plataforma online T.D.S. (“E-Ocupació”) no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.


4.4. Cessió de dades USUARI plataforma online Barcelona (No Baix Llobregat)

4.4.1. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA elaborada per les eines de la plataforma online T.D.S. és titularitat exclusiva de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, a l'efecte del que es disposa en la clàusula 5 de les presents CONDICIONS D'ÚS.

4.4.2 L'USUARI cedeix les MICRODADES a la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, propietària i prestadora del servei de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM, així com a la Diputació de Barcelona. Aquestes MICRODADES són recollides per l'eina “E-ocupació” de la plataforma online T.D.S. a través d'enquestes. Una vegada emplenades les referenciades enquestes, aquestes es guarden en la base de dades. Posteriorment, les eines de la plataforma online T.D.S. processen la informació obtinguda i tradueixen les mateixa en INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, útil per a l'USUARI. Dins d'aquesta INFORMACIÓ ESTADÍSTICA no apareixen les MICRODADES aportades per l'USUARI.

La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA pot ser consultada per l'USUARI a través de les eines “E-Ocupació”, “E-Preus” i “E-Reputació” de la plataforma online T.D.S.

4.4.3. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA obtinguda serà compartida amb la Diputació de Barcelona únicament amb finalitats estadíasticas.

4.4.4. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya així com la Diputació de Barcelona es comprometen a utilitzar les MICRODADES cedides per l'USUARI única i exclusivament amb finalitats estadístiques.

4.4.5. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya i la Diputació de Barcelona garanteixen que les MICRODADES cedides per un l' USUARI a través de les eines de la plataforma online T.D.S. (“E-Ocupació”) no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.5. Confidencialitat

5.1. Obligació de confidencialitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya sobre les dades de l'USUARI de la plataforma online Zona Baix Llobregat, així com de la Diputació de Barcelona i del Consorci de Turisme.

5.1.1. Les obligacions en matèria de confidencialitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya com a prestadora del servei de la plataforma online T.D.S., així com de la Diputació de Barcelona, a més del “Consorci de Turisme Baix Llobregat” són les següents:

a. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme Baix Llobregat han establert els instruments i mecanismes que garanteixen la seguretat i privadesa de les MICRODADES cedides per l'USUARI. La plataforma online T.D.S. utilitza algorismes per a la preservació de la confidencialitat de l'USUARI.

b. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme Baix Llobregat garanteixen que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de l'eina de la plataforma online T.D.S. (“E-Ocupació”) no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.

c. Les dades que apareixen en el LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat és informació agregada i global.


5.2. Obligació de confidencialitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya sobre les dades USUARI plataforma online T.D.S. Barcelona, així com de la Diputació de Barcelona.

5.2.1. Les obligacions en matèria de confidencialitat de la “Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya com a prestadora del servei de la plataforma online T.D.S. i de la Diputació de Barcelona són les següents:

a. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, juntament amb la Diputació de Barcelona han establert els instruments i mecanismes que garanteixen la seguretat i privadesa de les MICRODADES cedides per l'USUARI. La plataforma online T.D.S. utilitza algorismes per a la preservació de la confidencialitat de l'USUARI.

b. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya i la Diputació de Barcelona garanteixen que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de les eines de la plataforma online T.D.S. (“I-Ocupació”, “I-Preus” i “I-Reputació”) no podran ser observaes per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.

c. Les dades que apareixen en el LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat són informació agregada i global.


5.3. Obligacions de l'USUARI en matèria de confidencialitat:

a. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme Baix Llobregat prohibeixen expressament la difusió puntual o permanent; així com la venda puntual o permanent de dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, obtinguts per l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

b. Contravenir la clàusula precedent per part de l'USUARI, es considerarà un incompliment greu de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. i implicarà la imposició d'una sanció.


5.4. Obligació de confidencialitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya de dades USUARI plataforma online Zona Baix Llobregat, així com de la Diputació de Barcelona i del Consorci de Turisme en relació a l' USUARI de la plataforma online T.D.S. de la zona del Baix Llobregat.6. Vigència de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

6.1. Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. seran de compliment obligatori per la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya confereix la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S. a la persona física o jurídica, tal com es recull en les claúsula 3.3. relativa a les condició d'usuari de la plataforma T.D.S.; i s'entendrà vigent sempre que les parts compleixin les obligacions en el contemplades en les presents CONDICIONS D'ÚS.


6.2. Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. poden ser objecte de modificacions unilaterals per part de Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya.

És obligació de l'USUARI llegir les presents CONDICIONS D'ÚS abans d'adherir-se la plataforma online T.D.

En qualsevol cas, la modificació substancial de les presents CONDICIONS D'ÚS seran notificades a l'USUARI de la plataforma online T.D.S.7. Causes d'extinció

7.1. Les obligacions i els drets establerts presents CONDICIONS D'ÚS s'extingiran:

a. Per acord unànime de les parts (USUARI i la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya).

b. Per decisió unilateral de l'USUARI, sempre que sigui notificada de forma expressa a la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya. Aquesta notificació podrà efectuar-se enviant un correu electrònic a “info@tourism-data-system.cat”.

c. Per incompliment de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. i/o de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya de les obligacions contingudes en les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

d. Per qualsevol altra causa que es prevegin en les directives i reglaments europeus, així com en les lleis i reglaments estatals i/o autonòmics.


7.2. En tot cas, les obligacions i els drets que neixen fruit de la titularitat de les MICRODADES lliurades per l'USUARI; així com referent a les dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, seguiran regint una vegada extingida la relacions entre l'USUARI de la plataforma online T.D.S. i la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya.8. Cláusula penal

Per al supòsit d'incompliment  per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. de les obligacions establertes en les clàusules 3.4.4. i 5.3 de les presents condicions generals de contractació comportaran l'expulsió directa e irrevocable de l'aplicació T.D.S.9. Jurisdicció i competència.

9.1. Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb les presents CONDICIONS D'ÚS, les parts acorden sotmetre's a la jurisdició ordinària dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.  POLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADESDe conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable:

Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya

G43575562 

C/ Joanot Martorell, 15, Vila-seca, 43480

info@tourism-data-system.cat

 

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en la plataforma Tourism Data System que comporta l’enviament d’informes de resultats i d’enquestes de participació de la mesura dels nivells d’ocupació d’allotjaments turístics.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya mitjançant correu postal a l'adreça de C/ Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca, (Tarragona) o correu electrónic a info@tourism-data-system.cat, acompanyant una còpia del seu DNI.

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.


La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.  POLÍTICA DE COOKIES1. Cookies: Que són.

Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el nostre LLOC WEB i els llocs visitats just abans i després del mateix.

En virtut del que es disposa en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, procedim a informar a l'USUARI del tipus de cookies utilitzades en el LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat.


2. Tipus de Cookies:

El nostre LLOC WEB utilitza les cookies que es descriuen a continuació:

2.1. Cookies pròpies.
El LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat no utilitza cookies que puguin recaptar informació sobre el nom o adreça de l'USUARI que navega pel LLOC WEB.
En virtut del que es disposa en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en trobar-nos davant una de les excepcions.


2.2. Cookies de Cookies de tercers.

2.2.1. Google Analytics.

El LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat titularitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya utilitza l'eina Google Analytics, titularitat de Google Inc.

Google Analytics només utilitza cookies de primera part i estan associades al domini que les genera, en aquest cas el LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat.

Les cookies generades per Google Analytics serveixen per ajudar a la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc.

En cap cas les cookies emmagatzemades en l'equip de l'USUARI podran emmagatzemar dades de caràcter personal.

Per a una major informació de l'eina Google Analytics consultar el següent link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2.2.2. Drupal.

El LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat titularitat de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya utilitza l'eina Drupal, titularitat de Drupal Association.

Drupal és un sistema de gestió de contingut modular, essent aquest un programa de codi obert, amb llicència GNU/GPL i escrit en PHP.

Drupal core utilitza únicament les següents cookies:

- SESS.%, cookie amb nom variable que s'utilitza per recordar a l'usuari si ha iniciat una sessió.

- has_js, preferència de Javascript de l'usuari, utilitzada per millorar l'experiència d'usuari.

En cap cas les cookies emmagatzemades en l'equip de l'USUARI podran emmagatzemar dades de caràcter personal.

Per a una major informació de l'eina Drupal consultar el següent link: https://www.drupal.org/privacy.


3. Deshabilitar i bloquejar cookies

L'informem que atès que les cookies no són necessàries per a l'ús del nostre LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles.
Si les rebutja, podrà seguir usant el nostre LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat.

La majoria de navegadors actualment permeten a l'usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quins d'elles. Aquests ajustos normalment es troben en les ‘opcions’ o ‘Preferències’ del menú del seu navegador.

Aquestes són les instruccions per configurar les cookies en els principals navegadors: - Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Configuració de contingut.
Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
- Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial-> Configuració Personalitzada.
Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
- Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privadesa -> Configuració.
Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.
- Safari: Preferències -> Seguretat.
Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.


4. Canvis en la política de cookies

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre LLOC WEB, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre LLOC WEB per estar informat sobre com usem les cookies.

La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a data 30 Gener 2017.


5. Contacte

Per a qualsevol dubte, comentari o suggeriment sobre la política de cookies, per favor, escrigui a “info@tourism-data-system.cat”.  AVÍS LEGAL1. Informació legal i acceptació.

1.1. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya en compliment de l'establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ofereix la informació general del LLOC WEB diba.tds.pct-turisme.cat i:

- El titular del LLOC WEB és la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya.

- El domicili social de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es troba situat en Carrer de Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca, Tarragona.

- La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya es troba inscrita en el Registre de Dundaciones de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.420.

- El correu electrònic a través del qual  l'USUARI pot comunicar-se amb els titulars del LLOC WEB és diba.tds.pct-turisme.cat.2. Condicions d'Ús del Portal (web)

2.1. L'accés a la pàgina web, a través del domini web diba.tds.pct-turisme.cat és gratuït excepte en relació al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat.

2.2. La navegació pel LLOC WEB de el diba.tds.pct-turisme.cat atribueix la condició d'USUARI al mateix, i implica la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest AVÍS LEGAL, que poden ser objecte de modificacions. Per tant, l'USUARI ha de llegir atentament el present AVÍS LEGAL en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves CONDICIONS D'ÚS recollides en el present AVÍS LEGAL poden ser objecte de modificacions.

2.3. L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte de la WEB de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present AVÍS LEGAL. L'USUARI respondrà davant de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que puguin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.3. Propietat intel·lectual i industrial

3.1. Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'USUARI d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de:

a. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els CONTINGUTS del LLOC WEB excepte en els casos autoritzats en la llei o amb consentiment exprés i per escrit de la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.

b. Reproduir o copiar per a ús privat els CONTINGUTS del LLOC WEB que puguin ser considerats com a PROGRAMARI o BASE DE DADES de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'USUARI o d'un tercer.

c. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels CONTINGUTS integrants del LLOC WEB així com de les BASES DE DADES que la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya posi a la disposició dels USUARIS.


3.2. L'USUARI s'abstindrà d'escriure o enllaçar qualsevol contingut difamatori, injuriós, obscè, pornogràfic, de violència explícita, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En cas contrari, la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya podrà eliminar el comentari, opinió, nota i/o enllaç així com adoptar qualsevol altra mesura que consideri oportuna, sempre dins del marc de la normativa vigent.


3.3. Exclusió de Responsabilitat.

L'accés de l'USUARI al LLOC WEB no implica per la Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el LLOC WEB, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'USUARI que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


3.4. Legislació i Jurisdicció aplicable.

Aquestes Condicions Legals es regiran i interpretaran conforme a la legislació catalana, estatal i europea. La Fundació del Departament d'innovació Turística d'Eurecat de Catalunya i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se fruit de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Legals, als Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya) tret que la llei estableixi una altra cosa.